Szerző neve: Pozsonyi Réka

Tanulmány címe: A konzuli tevékenységek összehasonlítása és eltérőségeinek államonkénti vizsgálata

Title: The Comparison and Examination of the Divergence of Consular Functions on a State-by-State Basis

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.7

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány alapját képző konzuli érdekvédelemről szóló elemzés céljaként tűztem ki, hogy kiderüljön, az egyes államok konzuli gyakorlatának eltérőségeire hatást gyakorolnak-e az ország bizonyos tényezői, és a kiválasztott, kutatás kiindulópontjaként szolgáló, eltérő adatokkal rendelkező hat államot alapul véve tapasztalható-e összefüggés az eltérő konzuli gyakorlatok és az állam különböző adottságai közt. Az országok kiválasztása során figyelembe vettem azokat az általam meghatározónak gondolt tényezőket, amik befolyásolhatják az állam ezen gyakorlatát, így az emigráltak, a célországba érkező turisták és a nemzeti jövedelem mértékét vettem alapul, ennek eredményeképp a következő államokra esett a választásom: Ausztrália, Egyesült Államok, Franciaország, India, Kína és Mexikó. A kutatás keretében végzett összehasonlító vizsgálat eredményeképp a tanulmány elején állított hipotézisem részben igazolódott be, valóban léteznek egyedi, más államokban nem fellelhető konzuli gyakorlatai egyes országoknak. Továbbá akadnak olyan sajátosságai az államoknak, amelyek hatással vannak a konzuli védelem jellemzőire, így a különböző adatú államok esetében eltérnek a gyakorlatok is, ilyen tényező az emigráltak száma, a kulturális kezdeményezéseket pedig a nemzeti kulturális örökség globális hatása is befolyásolja, ellenben a nemzeti jövedelemre és a turistákra vonatkozó felvetésem nem bizonyult igaznak. Az eltérőségek hangsúlyozásának céljából összehasonlító táblázat szemlélteti a különbségeket, illetve térkép ábrázolja, hogy a kutatásban résztvevő államok konzuli hálózata milyen mértékben kiterjedt a szintén az elemzés részét képző országokban.

Kulcsszavak: érdekvédelem, konzuli funkciók, konzuli gyakorlat összehasonlítása, külföldi tartózkodás, emigráció

Abstract: The purpose of this study, based on the consular functions, was to find out if the consular practice of a state is influenced by certain factors of a country, and whether or not, regarding the chosen six countries, having different data and serving as a basis for the research, connections can be discovered among the divergent consular practices and different factors of a state. In course of choosing the states, the following factors I consider influential for the consular practice of a state were taken into account: number of emigrants, international tourists and GDP. Therefore, Australia, China, France, India, Mexico and the US form parts of the research. As a result of the comparative examination, a part of the hypothesis, claimed at the beginning of the study, proved to be right, certain unique consular customs only exist in the practice of a particular state. Furthermore, certain characteristics of a country really can have an impact on the consular protection, for this reason the practices of states having various features differ from each other. Such a factor can be the number of emigrants, and the cultural initiatives are affected by the global influence of one’s national cultural heritage, however, the thesis with respect to the impact of the tourists and GDP didn’t prove to be right. In order to emphasize the divergences, the distinctions are demonstrated by a chart, and besides, a map illustrates the distinct of the wideness of the consular representation of the states in the countries also being part of the research.

Keywords: consular protection, consular functions, comparison of consular practices, staying abroad, emigration