Szerző neve: Hegedős Soma

Tanulmány címe: A jogállamiság fogalmának teoretikai problémái az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A jogállamiság kérdése az utóbbi időkben vált különösen vitatott témává Európában. A jog és az államhatalom viszonyának kérdése valójában már olyan ókori klasszikusok vizsgálódásának tárgya is volt, mint Platón és Arisztotelész. A modern közgondolkodásban a kontinentális „Rechtsstaat” és az angolszász „Rule of Law” teóriák ugyan különböző értelmezési lehetőségeket jelentenek, mindazonáltal újabb álláspontok szerint ez a két koncepció lényegében ugyanazon az elvi felfogáson alapszik. Ugyan az Európai Unió tagállamainak eltérőek a jogi és alkotmányos hagyományai, ez a különbség mindezidáig azonban nem került kihang-súlyozásra az uniós jogban. Az Európai Unió jogállamiságról alkotott felfogása expanzív jellegű: egyre több teoretikai és gyakorlati követelményt vonnak be értelmezési tartományába. Egyes kritikai álláspontok szerint mindazonáltal éppen maga az Európai Unió intézményrendszere sem képes megfelelni a Rule of Law és a Rechtsstaat koncepciók bizonyos kritériumainak.

Kulcsszavak: Európai Unió, jogállamiság, joguralom, tagállami szuverenitás, uniós jog

Abstract: The Rule of Law theory has lately become one of the most controversial topics in Europe. The relationship between the law and the power had already been in the focus of such classical ancient philosophers like Plato and Aristotle. The modern application of the continental „Rechtssaat” and its Anglo-Saxon counterpart, the „Rule of Law” theories represent different ways of implementations and alternative domains of understandings. According to the latest opinions these two concepts were actually built on the same fundamental principles. Though the EU member states have different backgrounds of legal and constitutional history, this difference has not yet been emphasized by the Union. Understanding of the Rule of Law in the EU has an expansive nature: it defines more and more theoretical and practical expectations in the name of this concept. But according to some critics, it is the European Union itself that proves incapable of meeting some expectations and criteria of the Rule of Law and the Rechtsstaat theories.

Keywords: Rechtsstaat, rule of law, European Union, national soveregnity, European Union law