Szerző neve: Igari András – Bálint Janka – Pálffy Patrik

Tanulmány címe: Közép-Európa fogalma és lehatárolása statisztikai adatok tükrében

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Számos – általában geopolitikai indíttatású – kísérlet irányult már a történelem során a Közép-Európa fogalom meghatározására. Cikkünkben mi is egy új lehatárolás létrehozatalára törekszünk, azonban történelmi és geopolitikai megközelítés helyett statisztikai módszerekkel alakítottuk ki a térség határait. Először a térséghez kapcsolódó koncepciók gyökereit és jelenkori értelmezéseit mutatjuk be. Ezt statisztikai elemzés követi, amely során jóléti, életmódbeli és attitűdbeli adatok mentén vizsgáljuk Európa országait, és K-közép klaszteranalízissel osztjuk őket csoportokra. Az így kapott klaszterek segítségével határozzuk meg Európa legfőbb belső határvonalait és alakítjuk ki saját Közép-Európa fogalmunkat. Konklúziónk, hogy mivel ez számos téren eltér a korábbi koncepcióktól, így javasolt a Közép-Európa fogalom újragondolása.

Kulcsszavak: Közép-Európa, geopolitika, jólét, klaszteranalízis

Abstract: Many attempts to define the concept of Central Europe have been made throughout history, usually from a geopolitical perspective. The aim of this paper is to create a new concept, but instead of using a historical and geopolitical approach, it uses statistical methods to define the boundaries of the region. Firstly, it presents the roots and contemporary interpretations of concepts related to the region. Secondly, it subdivides European countries into groups by K-central cluster analysis; based on welfare, lifestyle, and attitudinal data. Based on the obtained clusters, the results define the main internal borders of Europe and develop a new concept of Central Europe. In conclusion, because it differs in many aspects from previous ideas; it is advisable to rethink the concept of Central Europe.

Keywords: Central Europe, geopolitics, well-being, cluster-analysis