Szerző neve: Marsovszki Sára Lili

Tanulmány címe: Az illegális hulladékkereskedelem és hulladéklerakás jogi szabályozásának vizsgálata az Európai Unióban, különös tekintettel az igazgatási és a büntetőjogi szabályok párhuzamosságára

Title: Examining the legal regulation of illegal waste trafficking and landfilling in the European Union, in particular the parallelism of administrative and criminal law provisions

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A környezet elleni bűncselekmények miatt párhuzamosan elindult igazgatási és büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatosan születtek a ne bis in idem elvét, valamint a jogbiztonság követelményét sértő döntések, amelyek rámutattak a szabályozási nehézségekre és problémákra. Az ezzel felmerülő kérdésekkel foglalkozott az Európai Unió, valamint hazánkban az Alkotmánybíróság is, azonban megoldás még nem született, így ezen kérdéskör vizsgálata kétségkívül indokolt. A Szerző tanulmányában arra vállalkozik, hogy specifikáltan, a hulladékkereskedelemre és -lerakásra fókuszáltan mutatja be ezen kérdéseket, kitérve ezen bűncselekmény szabályozásának alapjaira az Európai Unióban és hazánkban, valamint rávilágítva az ezen bűncselekmények miatt esetlegesen párhuzamosan elinduló igazgatási és büntetőjogi eljárás problematikáira. A tanulmány vizsgálódásának fókuszpontjában az illegális hulladékkereskedelem és -lerakás bűncselekménye miatt elinduló eljárások elemzése, illetve az ezekkel felmerülhető anomáliák kifejtése áll.

Kulcsszavak: illegális hulladékkereskedelem, illegális hulladéklerakás, igazgatási eljárás, büntetőeljárás

Abstract: The parallel administrative and criminal proceedings for environmental offences have led to decisions that violate the principle of ne bis in idem and the requirement of legal certainty, which have highlighted regulatory difficulties and problems. The European Union and the Constitutional Court in Hungary have also addressed the issues raised by these problems, but no solution has yet been found, so there is no doubt that an examination of this issue is justified. In his study, the author sets out to present these issues in a specific way, focusing on waste trafficking and dumping, by discussing the basis of the regulation of this offence in the European Union and in Hungary, and by highlighting the problems of administrative and criminal proceedings that may be initiated in parallel for these offences. The focus of the study is on the analysis of the proceedings initiated for the offences of illegal waste trafficking and dumping and the anomalies that may arise in connection with them.

Keywords: illegal waste trade, illegal waste dumping, administrative procedure, criminal proceedings