Szerző neve: Horváth Eszter Kata

Tanulmány címe: A rózsák háborúja, mint örökösödési háború

Title: The Wars of the Roses as a war of succession

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.15

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány középpontjában a késő középkori Anglia dinasztikus konfliktusai állnak, illetve ezek összefüggései az öröklési joggal. Célja annak vizsgálata, hogy a XIV., illetve a XV. századi uralkodók milyen jogcímeken örökölték a trónt, különös tekintettel a nőági öröklés kérdésére, emellett annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a jogszokások mennyiben határozták meg a késő középkor államéletének meghatározó elemét, a trónöröklést. A tanulmány kronologikus sorrendben vizsgálja a III. Eduárd és VII. Henrik között trónra kerülő angol uralkodókat, illetve azokat a jogcímeket, amelyekre a korona megszerzésekor hivatkoztak, majd párhuzamba állítja a földbirtok öröklésére vonatkozó common law szabályokat a trónöröklésre vonatkozó szokásokkal, hiszen az időszak szemléletében a földbirtok és az uralkodói hatalom nem váltak el teljes mértékben egymástól. Ezek alapján a tanulmány megállapítja, hogy a késő középkori Anglia trónöröklési jogcímei rendkívül változatosak voltak, a trón megszerzését jogon kívüli tényezők, tulajdonképpen a való élet körülményei határozták meg. A nőági öröklésre, bár a jog nem zárta ki, csak a legritkább esetben került sor, az elméleti lehetőség nem jelentette a gyakorlati megvalósulást.

Kulcsszavak: késő középkor, rózsák háborúja, trónöröklés, nőági öröklés

Abstract: This analysis examines the dynastic conflicts of late medieval England, and the correlation between inheritance law and the succession to the throne. The goal of the study is to examine the various claims to the throne of England in the 14th and 15th centuries, specifically female line of succession, and the possibility of a woman having hereditary claims to the throne. Through a chronological evaluation of late medieval English monarchs from Edward III to Henry VII, the study aims to review the arguments on which they rested their claim, then it compares the succession to the throne to the common law rules concerning the inheritance of land, since in medieval England, land was the basis of the ruler’s power. Based on these, the study concludes that in late medieval England the fate of the throne was decided mainly in the context of the political circumstances. Female succession – though women were not explicitly excluded from the line of succession – was extremely rare, the hypothetical possibility did not translate to the actualisation of these claims.

Keywords: late medieval England, Wars of the Roses, succession to the throne, female inheritance