Szerző neve: Gyebrovszki Zsolt Dániel

Tanulmány címe: Versenyjogi kártérítési perek – A közjog és a magánjog határmezsgyéjén

Title: Competition damages actions – at the interface of public and private law

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmány a versenyjogi kártérítési perek aktuális kérdései közül a versenyjog magánjogi és közjogi érvényesítése közötti viszonyt vizsgálja, a jogintézmény szempontjából relevanciával bíró európai uniós jogszabályi környezet, illetve az azt gyakorlatba ültető ítélkezési gyakorlaton keresztül. A tanulmány kitér a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU irányelvének („Irányelv”) a versenyjog közjogi és magánjogi érvényesítése közötti viszonyra gyakorolt hatására. A tanulmányban először a magánjogi jogérvényesítés jogintézményének általános ismertetésén keresztül mutatom be a közjogi és a magánjogi igényérvényesítés egymáshoz való viszonyát. Ezt követően rátérek az európai uniós jogfejlesztési folyamat, illetve az azt indukáló körülmények vizsgálatára, amelyek az Irányelv megalkotásához és elfogadásához vezettek, végezetül pedig értékelésre kerül az Irányelvnek az említett viszonyrendszerre gyakorolt hatása. A tanulmány fő célja, hogy bemutassa és értékelje azokat a megoldásokat, amelyekkel az Irányelv a versenyjog magán- és közjogi érvényesítése közötti konfliktust kívánta feloldani.

Kulcsszavak: közjog, magánjog, versenyjog, kártérítés, Európai Unió, Európai Unió joga

Abstract: The present study examines the relationship between private and public enforcement of competition law in the context of competition damages litigation, through the relevant EU legislation and the regarding case law. The study aims to discuss the impact of Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union (“Directive”) on the relationship between public and private enforcement of competition law. The study will first present the relationship between public and private enforcement of competition law through a general description of the legal concept of private enforcement. Then, the study will examine the process of legal development in the European Union and the circumstances that led to the creation and adoption of the Directive, and finally to an assessment of the impact of the Directive on this relationship. The main objective of the study is to describe and evaluate the solutions that the Directive has sought to resolve the conflict between private and public enforcement of competition law.

Keywords: public law, private law, competition law, damages, European Union, European Union law