Szerző neve: Kovács Dániel

Tanulmány címe: Civil szervezetek és alapjogok a nemzetközi színtéren

Title: NGOs and fundamental rights in the international area

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Globalizált világunk földrajzi és társadalmi diverzitása mellett nehéz elképzelni egy átfogó, alulról jövő összefogást – holott napjaink alapjogi problémái, mint a szegénység, nemek közötti egyenlőtlenség vagy éppen a klímaválság a civil és állami szféra zökkenőmentes együttműködését feltételezik. Jelen írás célja az államközi kapcsolatok inaktivitása révén kialakult civiliter nemzetközi szervezetek történetének, „filozófiai radar” jellegének bemutatása. Utóbbin, mint alapvetésen keresztül választ keresünk az alapjogvédő INGO-k globális és regionális közösségekkel való együttműködése során fellépő, esetleges népnevelő hozadékainak mibenlétére, illetve a hazai viszonyok által demonstrálni törekszünk a civil és állami szereplők bipoláris viszonyát: az állam finanszírozó szerepe, valamint a közvetlen civil szektor repolitizációs hatásai mentén. A természetszerűen tág, organikus kérdéskörök megválaszolása módszertanilag és stilisztikailag széles repertoáron nyugszik: a külföldi és hazai forrású dogmatika felvázolásán túl az életszerű példák – mint George Flyod esete – illetve egy empirikusan átfogó hazai interjú is a vizsgálódás szerves részét képezik. A kutatás során igazolást nyert a nemzetközi civil szervezetek alapjogvédő praxisának népnevelő hozadéka, a globális és morális közjót előidéző hatásai, továbbá a magyar szocialista viszonyokból kiindulva kimutatást nyert az INGO-k hasznossága a politikai periféria aktivizálása kapcsán. A fent meghatározottakon felül jelen írás mindekori célja egy informatív, az egyetemi hallgatóságot mégis széles látókörű, progresszív gondolkodásra buzdító gondolatmenet megosztása.

Kulcsszavak: közjó, államközi inaktivitás, népnevelés, diszkrimináció

Abstract: In the geographic and social diversity of our globalised world, it is difficult to imagine a comprehensive civil coalition – altough today’s fundamental rights problems like poverty, gender inequality or the climate crisis require a seamless cooperation between civil and public sectors. The aim of this study is presenting the history and the ‘philosophical radar’ role of international civil society organisations that have emerged through the inactivity of inter-state relations. This way, we seek up the possible ethno-educational yields considering the cooperation of INGOs with global and regional communities. Additionally, along the funding role of the state and the repoliticizing effects of the civil sector, we demonstrate the bipolar relationship between civil and state actors.The methodological and stylistic repertoire for answering these naturally broad and organic questions is wide: next to reviving foreigner and national, real-life examples such as the case of George Flyod and an empirically useful interview are also integral parts of the investigation. As a result of the research, the ethno-educational yield of international NGOs in the field of fundamental rights protection has been proven, its effects on the global and moral common goods were confirmed. In addition, as it was demonstrated in the Hungarian socialist context, the usefulness of INGOs is also verfied by activating the political periphery. In addition, the aim of this paper is mainly to share an informative thought process and encourage university students to be more broad-minded.

Keywords: common good, interstate inactivity, ethno-education, discrimination