Szerző neve: Tóth Noémi

Tanulmány címe: Kár érte szerelem (Az online térben elkövetett romantikus csalások)

Title: Expensive love (Romance scams on online platforms)

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány ismerteti a romantikus csalás, mint bűncselekménytípus fontosabb elemeit és folyamatait. Az online romantikus csalások áldozati és elkövetői oldali jellemzőinek elemzésével bemutatja a felek fontosabb motivációs bázisát, gyakran megfigyelhető kognitív és viselkedési sémáit. Felsorolja az elkövetők fontosabb módszereit és az áldozattá válás azon elemeit, amelyek jelentősen megnövelik annak a kockázatát, hogy a csalók látószögébe kerüljön a leendő áldozat: ilyen például többek között a digitális kompetencia hiánya, a naivitás vagy a rendkívül erős vágyvezérelt gondolkodás. A cikk bemutatja, hogy az áldozat behálózását elősegítő módszerek közül: a profizmussal felépített álprofil létrehozása, valamint a sokat gyakorolt és folyamatosan fejlesztett, speciális, az áldozatra szabott és a bűncselekmény céljaihoz illeszkedő kommunikációs stílus emelkedik ki leginkább. A dolgozat zárásként kiemeli a figyelemfelkeltő előadások fontosságát a leginkább veszélyeztett populáció számára, melyhez a szerző bűnmegelőzési javaslatokat és prevenciós ajánlásokat is tesz, valamint mellékel egy digitális és papírformában is elérhető plakátot, a szélesebb terjeszthetőség érdekében.

Kulcsszavak: csalás, behálózás, áldozattá válás, prevenció

Abstract: The study describes the most important elements and processes of romantic fraud as a type of crime. By analyzing the characteristics of victims and perpetrators of online romantic frauds, it presents the most important motivational basis of the parties and their frequently observed cognitive and behavioral patterns. It lists the most important methods of the perpetrators and the elements of victimization that significantly increase the risk of the future victim falling prey to the fraudsters: for example, lack of digital competence, naivety or extremely strong wishful thinking. The article shows that among the methods that facilitate the entrapment of the victim: the creation of a professionally constructed fake profile, as well as the much-practiced and continuously developed, special communication style tailored to the victim and matching the goals of the crime stand out the most. In conclusion, the thesis highlights the importance of awareness-raising presentations for the most vulnerable population, for which the author also makes crime prevention suggestions and prevention recommendations, as well as includes a poster available in both digital and paper form, for wider dissemination.

Keywords: fraud, enmeshment, victimization, prevention