Szerző neve: Papp Bendegúz

Tanulmány címe: „nem állíthatjuk, hogy valami váratlan dolog lepett volna meg minket”  – A 2011-es délkelet-ázsiai áradások katasztrófadiplomáciai elemzése

Title: Disaster diplomacy in practice – Experiences from the 2011 Southeast Asian floods

DOI azonosító: 10.36817/km.2023.1-2.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A 2011-es szárazföldi áradássorozat Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb gazdasági kárral járó katasztrófája volt. Jelen kutatás a folyóáradások katasztrófadiplomáciai hatásait vizsgálja, vagyis azt, hogy a katasztrófa, illetve annak kezelése milyen szerepet játszott a térség politikai kapcsolataiban. A vizsgálat módszertani keretrendszere a CAS-módszer, amelyet négy tulajdonságon és három mechanizmuson keresztül alkalmaznak komplex adaptív rendszerek elemzésénél. A kutatás eredménye szerint az események diplomáciai értelemben kudarcnak tekinthetők: a térség államaira az elzárkózás, a szuverenitásféltés és a politikai érdekek lakosságvédelmi szempontok elé helyezése volt jellemző. Emiatt a magatartás miatt a katasztrófavédelem megelőzési, beavatkozási és helyreállítási fázisa sem volt elég hatékony. Továbbá politikai és biztonsági megfontolások miatt az egyes folyamatokat az államok nem is kezelték egyetlen összefüggő katasztrófaeseményként, mely még inkább megnehezítette a közös fellépést.

Kulcsszavak: katasztrófadiplomácia, árvíz, Délkelet-Ázsia, Thaiföld, CAS-módszer

Abstract: The 2011 Southeast Asian floods were a series of events with a huge economic damage in Southeast Asia. This research examines river floods and their effects on disaster diplomacy, namely, what role the disaster and its management played on regional relations. The methodological framework of the study is the CAS method, which is applied on the analysis of complex adaptive systems through four properties and three mechanisms. According to the results, the events can be considered a failure in a diplomatic sense: the states of the region were characterized by aloofness, fear of sovereignty, and putting political interests before the civil protection. Due to this behavior, the prevention, intervention and recovery phases of disaster management were not effective enough either. Furthermore, due to political and security considerations, the states did not even treat the events as a single disaster, which made joint action even more difficult.

Keywords: disaster diplomacy, flood, Southeast Asia, Thailand, CAS method