Szerző neve: Boros Anikó Emese

Tanulmány címe: A nemzetközi átalakulásokhoz kapcsolódó adókötelezettségek és a letelepedés szabadságának összefüggései az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján

Title: Context on the taxation of cross-border mergers and the freedom of establishment according to the case-law of the European Court of Justice

DOI azonosító: 10.36817/km.2021.1.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az Európai Unió egységes belső piaca a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt biztosítja az uniós alapszabadságok – úgymint az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása – gyakorlásának lehetőségét. Ennek keretében a vállalkozások jogosultak bármely tagállamban letelepedni, továbbá a különböző tagállamokban letelepedett vállalkozások határokon átívelő szerkezetátalakítási tranzakciókban részt venni. Ezen tranzakciókra vonatkozóan közös adóztatási rendszer alkalmazandó, azonban a vonatkozó jogharmonizáció alacsony fokú, ennélfogva a részletszabályokat a tagállamok maguk állapítják meg. Mindezek következtében a tagállami előírások számos esetben eltérően kezelik a tisztán belföldi ügyleteket és a határokon átívelő tranzakciókat, mely alkalmas arra, hogy korlátozza a letelepedés szabadságát. Ezt a megállapítást az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárásban született, alábbiakban bemutatásra kerülő ítéletei is alátámasztják. Az előzetes döntéshozatali eljárás keretében született ítéletek célja az uniós normák egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó magyar előírások felülvizsgálatára még nem került sor előzetes döntéshozatali eljárás keretében, jelen tanulmány ezeket is összegzi egy rövid kitekintés keretében, a bemutatott bírsági ítéletek fényében. Azokon a területeken, melyek esetében alacsony fokú a jogharmonizáció (pl. a nemzetközi átalakulások adózása) kiemelten fontos, hogy a jogalkotók ismerjék és alkalmazzák az előzetes döntéshozatali eljárás keretében született ítéletekben megfogalmazott elveket.

Kulcsszavak: nemzetközi átalakulások adózása; M&A; átalakulási irányelv; letelepedés szabadsága; az Európai Unió Bíróságának esetjoga

Abstract:

The single internal market of the European Union provides the possibility for the practice of freedoms of the EU – i.e., the movement of goods, services, people and capital – for people and businesses. In the context of that, businesses are entitled to be established in any member state; and businesses established in separate member states are entitled to participate in cross-border restructuring transactions. Common system of taxation shall be applied regarding these transactions; however, the level of the respective law harmonization is low, therefore the detailed rules are laid down by the member states. As a result, in several cases, national rules treat domestic transactions and cross-border mergers in a different way which is liable to restrict the freedom of establishment. This finding is evidenced by preliminary rulings of the European Court of Justice set out below. Having regard that the respective Hungarian rules were not reviewed in a preliminary ruling procedure yet, this paper is summarizing them briefly, in the light of the analyzed preliminary rulings. The purpose of the preliminary rulings is to ensure the common interpretation and application of the EU law. It is crucial that legislators know and apply the principles set out in preliminary rulings regarding areas with a low level of law harmonization (e.g., cross-border mergers).

Keywords: taxation of cross-border mergers; M&A; merger directive, freedom of establishment; case-law of the European Court of Justice