Szerző neve: Sashalmi Ádám

Tanulmány címe: A szlovén „mézdiplomácia” értékelése

Title:  The Evaluation of the Slovenian „Honey Diplomacy”

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2022.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány Szlovénia méhek és egyéb beporzók védelmével kapcsolatos kezdeményezései mögötti külpolitikai stratégiát elemzi. A tanulmány a külpolitikai elemzés és a környezetvédelem releváns szakirodalmát felhasználja, továbbá elemzi a kapcsolódó megjelenéseket, közleményeket és statisztikai adatokat is. Az eredmények szerint Szlovénia külpolitikájára a bemutatott példák alapján a kisállamok stratégiája jellemző, mint a specializáció vagy priorizáció, az imázsépítés és a koalícióépítés. Szlovénia szintén sikeresen használja ki tagságából fakadó lehetőségeit a nemzetközi szervezetekben, mint az Európai Unió vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete. A kezdeményezések esetében olyan tényezők is jelentős szerepet játszanak, amelyek az ökoszisztéma védelmét és az élelemzésbiztonságot szolgálják. A széleskörben elfogadott, pozitív téma és a kapcsolódás Szlovénia földrajzi és tradicionális jellemzőihez szintén hozzájárulnak a stratégia sikeréhez. A Szlovén Méhészeti Egyesület szerint az országban már vannak társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai a kezdeményezéseknek, például a nagyobb érdeklődés a méhek, a környezet és a környezetbarát termékek iránt.

Kulcsszavak: méhek és egyéb beporzók védelme, külpolitikai stratégia, kisállamok, biodiverzitás védelme, élelmezésbiztonság

Abstract: The paper analyses the foreign policy strategy behind the successful initiatives of Slovenia for the protection of bees and other pollinators. The paper uses the relevant scientific literature from the field of foreign policy analysis and environment. It also analyzes the connecting communiques, statements and statistical data. According to the results, the foreign policy of Slovenia in terms of the presented examples characterized by the strategies of small states like specialization or prioritization, image-building and collation-building. Slovenia also successfully utilizes the possibilities coming from the membership of international organs, like the European Union and the United Nations. The factors for protection of ecosystem and food security also play significant roles significant in terms of the initiatives. The widely-accepted, positive topic and the connection to the geographical and traditional characteristics of Slovenia also contribute to the success of the strategy. According to Slovenian Beekeepers’ Association, the In Slovenia there have already been social, economic and environmental impacts of the initiatives like the greater interest for bees, environment and environmentally-friendly products.

Keywords: protection of bees and other pollinators, foreign policy strategy, small states, protection of biodiversity, food security