Szerző neve: Ördögh Tibor

Tanulmány címe: Szerbia és Koszovó viszonya (2010 – 2020)

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.12

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Szerbia és Koszovó viszonyrendszere összetett. Tanulmányomban a 2008-tól napjainkig zajló események elemzésére törekszek, így a konfliktus 1980-as évekbeli bemutatásától, a koszovói válság tárgyalásától, továbbá a nemzetközi igazgatás jellemzésétől eltekintek. Az ország függetlenségének kikiáltásától kívánom vizsgálni a politikai párbeszédet és a felek lépéseit a megbékélés fényében. Kitérek a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményére, annak fogadtatására minkét országban, továbbá a párbeszéd 2011-es megkezdésétől született megállapodásokra. Be kívánom mutatni, hogy miként változtak a tárgyalások vezetői szintjei, így kezdetben szakértői, majd kormányfői, míg végül államfői szintre nem kerültek. Legnagyobb eredménynek a Brüsszeli Megállapodás megkötése számít, amit azonban Koszovó nem alkalmaz. 2017-től konfliktusok sora nehezíti a párbeszédet, így ezek bemutatása is szükséges, ugyanis a tárgyalás felfüggesztéséhez vezettek és a felek közötti kapcsolat elmérgesedését jól jelezte egyrészt a katonai készültségek fokozódása, így biztonságpolitikai vetületet is kapott az ügy. Másrészt pedig Koszovó a vámok egyoldalú megemelésével gazdasági szintre is emelte a feszültséget.

Kulcsszavak: Koszovó, Szerbia, dialógus, Európai Unió, Balkán

Abstract: The relations between Serbia and Kosovo are complex. In my study, I will focus on the analysis of events from 2008 to the present, I am not looking of the conflict in the 1980s, a discussion of the Kosovo crisis, and a description of international governance. From the proclamation of the country’s independence, I want to examine political dialogue and the steps taken by the parties in the light of reconciliation. I refer to the advisory opinion of the International Court of Justice, its reception in both countries, and the agreements reached since the beginning of the dialogue in 2011. I would like to show how the levels of leadership in the negotiations have changed, so that they were initially experts, then heads of government, and finally heads of state. The biggest achievement is the conclusion of the Brussels Agreement, which, however, is not being applied by Kosovo. From 2017, a series of conflicts will make the dialogue more difficult, so it is necessary to present them, as the escalation of the relationship between the parties and the escalation of the relationship between the parties was well signaled by the increase in military readiness. On the other hand, Kosovo has raised tensions to economic levels by unilaterally raising tariffs.

Keywords: Kosovo, Serbia, dialogue, European Union, Balkan