Szerző neve: Dr. Zalahegyi Zoltán

Tanulmány címe: Rövid általános áttekintés a diszkrimináció tilalmának jogáról Európában

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Európában az antidiszkriminációs szabályozás mind az uniós jogban, mind az Európa Tanács 47 tagja által aláírt Emberi Jogok Európai Egyezményében (továbbiakban: EJEE) megtalálható. Jóllehet ez a két rend-szer nagymértékben kiegészíti és kölcsönösen erősíti egymást, mégis vannak bizonyos eltérések. Így főként abban a reményben írtam meg ezt a rövid összefoglaló publikációt, hogy az EJEE 12. Jegyzőkönyvének 1. Cikkben megfogalmazott általános antidiszkriminációs szabályok is az Európai Unió alapvető szabályaivá válnak, jóllehet ezt a Jegyzőkönyvet eddig csak az EJEE-nek 20 részes állama ratifikálta eddig. Hasonló kihívást jelent a gazdasági együttműködés alapján létrejött és jelenleg 28 tagországgal rendelkező EU antidiszkriminációs joga is, mivel eredetileg csak bizonyos tárgykörökre vonatkozóan jelent meg például a foglalkoztatás területén. Azóta az Amszterdami Szerződés taxatíve felsorolt új elemekkel bővítette a hátrányos megkülönbözetés tilalmát. Végezetül a Lisszaboni Szerződés pedig az Alapjogi Charta kötelező jogi státuszúvá tételével próbálta orvosolni ezt a problémát.

Kulcsszavak: Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. Cikk és 12. Jegyzőkönyve 1. Cikk, Emberi Jogok Európai Bírósága, Európai Unió, Amszterdami Szerződés, Lisszaboni Szerződés, Alapjogi Charta, Európai Unió Bíróságának  2/13. számú véleménye

Abstract: In Europe, anti-discrimination regulation can be found in the European Union (EU) law, and in the European Convention on Human Rights (ECHR) signed by 47 member states of the Council of Europe. Although these two systems are largely complementary and mutually supportive, there are still certain differences. Thus, I elaborated this brief publication with the aim that the general anti-discrimination rules as expressed in ECHR Protocol 12, Article 1 would become fundamental rules of the European Union. Although, the Register is ratified by only 20 participating states of the ECHR. The EU Anti-Discrimination Law also poses a challenge for the European Union which is based on economic cooperation and presently comprises 28 member countries. Originally it applied to limited subjects, such as employment. Since then, the Treaty of Amsterdam added taxative new elements to the prohibition of discrimination. Finally, the Treaty of Lisbon sought remedy against this problem by making the Charter of Fundamental Rights binding.

Keywords: European Convention of Human Rights Article 14 and Protocol No. 12 Article 1, European Court of Human Rights, European Union, Treaty of Amsterdam, Treaty of Lisbon, The Charter of Fundamental Rights of the EU, Court of Justice of the European Union Case Opinion 2/13.