Szerző neve: Gyúrósi Pál

Tanulmány címe: A magyar-csehszlovák kereskedelmi tárgyalások az 1920-as években

Title: The Hungarian-Czechoslovak Trade Negotiations in the 1920s

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A kutatás alapötletét az adta, hogy a két háború közötti időszak magyar-csehszlovák kétoldalú kapcsolatok nincsenek kellőképpen feltérképezve. A magyar történetírás a multilaterális szintre, elsősorban a Kisantantra koncentrált, a cseh(szlovák) történeti kutatás pedig a korabeli magyar politikát kívánja bemutatni és megértetni, miközben a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozza. A korabeli kapcsolatkeresés azonban nem volt véletlen: az Osztrák-Magyar Monarchia egységes piaca után az új államok aránytalan gazdasági struktúrával rendelkeztek, amelyekben olyan alapvető termékek is hiányoztak, mint a szén vagy a liszt. Kutatásom középpontjában az a kérdés áll, hogy a két, számos konfliktus által elválasztott ország között mennyiben volt lehetséges egy normális politikai és gazdasági kapcsolat kialakítása. A korszakban két magas szintű politikai találkozó volt, mindkettőre 1921-ben került sor. Bár a két ország vezetése ezt követően kerülte ezeket, az 1921-ben felállított négy bizottság (jogi-politikai, pénzügyi, gazdasági, közlekedési) időről időre megvitatta a két ország közötti legégetőbb kérdéseket az 1920-as években. A gazdasági és kereskedelmi érdekek által inspirált tárgyalások 1927-ben látszólag eredményre vezettek, amikor hatályba lépett a két ország között a kereskedelmi szerződés. Összességében azonban ez sem normalizálta a két-oldalú kapcsolatokat, miközben a nagy gazdasági világválság olyan folyamatokat indított el, amelyek a kétoldalú gazdasági közeledés kiváltó okait is megszüntették.

Kulcsszavak: diplomácia, magyar-csehszlovák kapcsolatok, kereskedelempolitika

Abstract: The basic idea of the research was given by the fact that the Hungarian-Czechoslovak bilateral relations during the interwar-period were not sufficiently mapped. Hungarian historiography focuses on the multilateral level (Little Entente), the Czech (and Slovak) historical research intends to present and understand the Hungarian policy of the time, while also emphasizing the importance of bilateral trade relations. But the search for contacts at the time was no coincidence: after the single market of the Austro-Hungarian Monarchy, the new states were left with a disproportionate economic structure, from which there were not enough basic products such as coal or flour. My research focuses on the question of the extent to establish a fair political and economic relation between the two countries, separated by a number of conflicts. There were two high-level political meetings during the era, both in 1921. Although the leadership of the two countries avoided high-level meetings, the four committees (legal-political, financial, economic, transportation) set up in 1921 discussed the most pressing issues between the two countries in the 1920s from time to time. The negotiations inspired by economic and trade interests seemed to have resulted in 1927, when it came into force the regular commercial treaty. Overall, this did not bring bilateral relations to a standstill either, while the Great Depression launched processes that also eliminated the causes of bilateral economic convergence.

Keywords: diplomacy, Hungarian-Czechoslovak relations, trade policy